Vyhledávání

find_text


Zahrada

Agro Karate se Zeon technologií 5 CS - 5 ml

ID:1461982
výrobce:Agro
záruka:24 měsíců
původní cena:79 Kč
vaše cena:44 Kč včetně poplatku PHE
ušetříte:35 Kč
Kusů skladem:17
Spočítat
splátky
dostupnost: do 2 dnů
Obrázky mohou být pouze ilustrativní

Použití přípravku: okrasné rostliny,dřeviny; ovoce; zelenina
Forma: kapalné
Užití: jaro; léto
Účinek: redukce parazitů

* AGRO Karate se Zeon technologií 5 CS je účinný insekticid, který rychle hubí široké spektrum savého a žravého hmyzu.
* Působí jako dotykový a požerový jed s repelentním účinkem.
* Má velice široké spektrum účinnosti (mandelinka na bramborách a rajčatech; květopas na jahodách a jabloních; mšice na hrachu, paprikách; molice na okurkách a rajčatech; bělásek na brukvovité zelenině; obaleč na jabloních a broskvoních atd.).

Vlastnosti:
* účinná látka: lambda-cyhalothrin
* dobře působí i při nízkých teplotách
* není odolný vůči mrazu
* dlouhodobý reziduální (zbytkový) účinek
* doporučení - ošetřujte před květem
* ochranná lhůta: 3 - 28 dní dle typu rostliny
* dávkování: 5 ml přípravku stačí k přípravě cca 100 l aplikační kapaliny
* součásti balení je odměrka
* aplikace v měsících: 4,5,6,7,8,9

INSEKTICID je přípravek určený k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních. Insekticidy se používají v zemědělství, k ochraně zásob a také v oblasti hygieny.


Důležité upozornění:
Typy nebezpečnosti:
H302: Zdraví škodlivý při požití.
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Doplňující informace:
* EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
* Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
* P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
* P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/plynu/mlhy/par/ aerosolů.
* P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
* P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
* P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
* P330 Vypláchněte ústa.
* P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
* P391 Uniklý produkt seberte.
* P501 Likvidujte obsah a obal v souladu s platným předpisy.


Rozměry výrobku:
Hmotnost (kg):
Výška (cm):
Šířka (cm):
Hloubka (cm):

Rozměry balení:
Hmotnost (kg): 0.040
Výška (cm): 8.00
Šířka (cm): 5.00
Hloubka (cm): 5.00
EAN: 8594028318923

Záruční doba: 24 měsíců

Účinný insekticid s repelentními účinky, který rychle hubí široké spektrum savého a žravého hmyzu. Působí jako dotykový a požerový jed.

VyhledáváníHLEDEJ

Novinky


1.8.2011 Původ zboží u ELEKTRO KAMIK
více zde
20.11.2017 Zpoždění logistiky
více zde
13.4.2017 Braun Garance vrácení peněz 100 dní

více zde

6.02.2017 změna způsobů plateb za zboží

více zde

21.7.2017 Uloženka - omezení způsobů plateb
více zde

Pokud není uvedeno jinak, veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Obrázky mohou být pouze ilustrativní. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen zboží, služeb, nebo jiných údajů bez předchozího upozornění.
Copyright © 2009 Petr Kamermeier.

   Logo    P.A.M.M. nábytek – Pavel Lipenský