Vyhledávání

find_text


Zahrada

Agro Thiram Granuflo - 3x10 g

ID:1461987
výrobce:Agro
záruka:24 měsíců
původní cena:55 Kč
vaše cena:30 Kč včetně poplatku PHE
ušetříte:25 Kč
Kusů skladem:1
Spočítat
splátky
dostupnost: do 2 dnů
Obrázky mohou být pouze ilustrativní

Použití přípravku: ovoce
Forma: granulové
Užití: jaro; léto
Účinek: podpora imunity

* Kontaktní fungicid s velmi dobrou účinností proti strupovitosti jabloně, kadeřavosti broskvoně a plísni šedé na vinné révě.
* Positivní vliv na vybarvení plodů.
* Ideálně se doplňuje s dalšími fungicidy např. u kadeřavosti broskvoně s přípravkem Champion .
* 30 g přípravku stačí k přípravě 7,5 - 10 l aplikační kapaliny.

FUNGICID je pesticid používaný k ochraně rostlin, před některými druhy hub, které napadají rostliny. Jeho úlohou je zahubení daného nežádoucího organismu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
* ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
* H302 Zdraví škodlivý při požití.
* H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
* H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
* H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
* P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
* P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
* P260 Nevdechujte prach/mlhu/aerosoly.
* P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
* P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
* P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
* P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
* P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
* P501 Odstraňte obsah/obal v povolené spalovně odpadů.

Doplňující informace:
* EUH208 Obsahuje thiram. Může vyvolat alergickou reakci.
* EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
* Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
* Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.


Rozměry výrobku:
Hmotnost (kg):
Výška (cm):
Šířka (cm):
Hloubka (cm):

Rozměry balení:
Hmotnost (kg): 0.060
Výška (cm): 13.00
Šířka (cm): 11.00
Hloubka (cm): 2.50
EAN: 8594028318169

Záruční doba: 24 měsíců

Postřikový fungicidní přípravek proti strupovitosti jabloně, kadeřavosti broskvoně a plísni šedé na vinné révě.

VyhledáváníHLEDEJ

Novinky


1.8.2011 Původ zboží u ELEKTRO KAMIK
více zde
20.11.2017 Zpoždění logistiky
více zde
13.4.2017 Braun Garance vrácení peněz 100 dní

více zde

6.02.2017 změna způsobů plateb za zboží

více zde

21.7.2017 Uloženka - omezení způsobů plateb
více zde

Pokud není uvedeno jinak, veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Obrázky mohou být pouze ilustrativní. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen zboží, služeb, nebo jiných údajů bez předchozího upozornění.
Copyright © 2009 Petr Kamermeier.

   Logo    P.A.M.M. nábytek – Pavel Lipenský